GDPR

PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK NAŘÍZENÍ EU 2016/679 GDPR  AG King s.r.o.


1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AG King s.r.o., IČ: 24263281, se sídlem Hradská 854, 760 01 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka číslo..................... (dále jen správce) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. ZABEZPEČENÍ INFORMAČNÍ SÍTĚ

Data v informační síti společnosti jsou vytvářeny a ukládány na základě oprávněného zájmu správce, plnění smluvních vztahů a plnění souvisejících legislativních požadavků, které se týkají všech zúčastněných stran: zřizovatelů společnosti, zaměstnanců a zákazníků. Přístupová práva do informační sítě mají pouze pověření pracovníci a nesmí být sdělována třetím osobám. .Zabezpečení informační sítě, uložených dat a údajů (včetně osobních a citlivých) je na vysoké úrovni zabezpečení, kterou periodicky ověřuje odborně způsobilý IT.

3. ZABEZPEČENÍ KAMEROVÉHO SYSTÉMU

Způsob sledování výstupů z bezpečnostních kamerových systémů užívaných při vstupech do střežených objektů je řízen podle stanoveného Metodického postupu. Osoby pohybující se v prostoru snímaném kamerami jsou o existenci kamerového systému informovány na vstupu do objektů informační tabulkou. Správce v souladu s ustanoveními nařízení GDPR bere na vědomí povinnost a učinil opatření, kterými zajistil garanci práv subjektu na zákonnou ochranu osobních údajů. Přístup do systému a k záznamům má povolený pouze pověřený IT, jednatel nebo Policie ČR,

4. ZÁLOHOVÁNÍ DAT

Zálohy příslušných databází jsou uloženy na serveru společnosti, nelze je "vyvolat" bez znalostí přístupu do programu - odpovídá IT. Garantujeme zabezpečení serveru proti nepovolanému zásahu, systematicky zajišťujeme aktualizaci serveru, server i všechny statice mají pravidelně aktualizovaný antivir, na stanicích probíhá pravidelný servis.

5. ARCHIVACE A SKARTACE DAT, DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme platný Archivační a skartační řád, který je zpracován jako vnitřní postup při manipulaci a skartaci s dokumenty vzniklými nebo vyřízenými v AG King s.r.o. v zájmu racionalizace správní, operativní a provozní činnosti organizace. V souladu se stanovenými povinnostmi správce archivovaná osobní a citlivá data uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Řízená skartace je prováděna v souladu s platnou legislativou.

Společnost AG King s.r.o. tímto prohlašuje, že splňuje veškeré náležitosti Nařízení EU 2016/679 - GDPR a její interní procesy jsou tomuto nařízení přizpůsobeny k datu 25. 4. 2018.